• Godina
  • Broj
  • Pretraži po godini / broju:

Službeni glasnik Zadarske županije je službeno glasilo Zadarske županije u kojem se objavljuju odluke i drugi akti Zadarske županije, kao i akti jedinica lokalne samouprave koje nemaju svoje glasilo.

ISSN 1849-7527

Službeni glasnik Zadarske županije je službeno glasilo Zadarske županije u kojem se objavljuju odluke i drugi akti Zadarske županije, akti jedinica lokalne samouprave s područja Zadarske županije koje nemaju svoje glasilo, te akti drugih pravnih subjekata koji su po zakonu obvezni objavljivati svoje akte u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ovo glasilo se redovito objavljuje od 1994. godine, s tim da je do broja 2/1997. publikacija nosila naziv Službeni glasnik Županije Zadarsko-kninske.

Publikacija je dostupna u tiskanom i online izdanju zaključno s brojem 21/2014., dok je od broja 1/2015. dostupna samo u online izdanju.

Publikacija se objavljuje u ovoj aplikaciji od 30. lipnja 2016. godine od kada je dostupna i kao mobilna aplikacija prilagođena za pretraživanje preko mobilnih uređaja.

Funkcija aplikacije Napredno pretraživanje (po nazivu i sadržaju dokumenata) moguća je od broja 12/2016


Impressum

Izdavač: Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar
Uredništvo: Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije
Ključni naslov (mrežno izdanje): Službeni glasnik Zadarske županije (online)
Ključni naslov (tiskano izdanje): Službeni glasnik Zadarske županije (do broja 2/1997. glasilo nosi naziv Službeni glasnik Županije Zadarsko-kninske)
ISSN 1849-7527 (Online)
ISSN 1846-0917 (Tisak)


Godina objave: Od 2004. godine publikacija se redovito objavljuje na mrežnim stranicama Zadarske županije, dok su brojevi od 1994. do 2003. godine objavljeni 2015. godine.
Kontakt:
Tel.: 023/350-325
Faks: 023/350-319
e-mail: ikic@zadarska-zupanija.hr